Statut

Descarcă statutul Asociației Prolinux în format PDF.

STATUTUL ASOCIAȚIEI PROLINUX

Capitolul I – Dispoziții generale

Conform Actului Adițional nr. 970/03.03.2009 s-a decis renumerotarea și actualizarea prezentului statut:

Art. 1 Asociația ProLinux întemeiată potrivit Actului constitutiv de:

 1. Anghel Viorel
 2. Atudorei Lucian-Tiberiu
 3. Cimpoeșu Teodor
 4. Ciobîrcianu Dumitru
 5. Conovici Matei
 6. Grigoriu Cristian-Bogdan
 7. Mănac Florin-Dragoș
 8. Marin-Caea Constantin-Silviu
 9. Mitu Mircea-Silviu
 10. Tomegea Iustinian-Ion
 11. Ungureanu Tiberiu-Sergiu-Vasile
 12. Wolfshant-Maibach Manuel
 13. Boldizsar Ionuț
 14. Moișanu Ovidiu-Ștefan

A fost înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Denumirea asociației a fost rezervată potrivit dovezii disponibilității denumirii nr. 26208 din 13.05.2004 la Ministerul Justiției.

Art.2 Scopul înființării Asociației ProLinux este promovarea și sprijinirea utilizării programelor de calculator cu surse deschise (engl. open source) în rândul utilizatorilor instituționali, industriali și privați din România.

Prin programe de calculator cu surse deschise se înțeleg programele licențiate de către autorii lor astfel încât utilizatorul, simultan:
          a) primește dreptul de a folosi programele fără nici o restricție în orice
scop;
          b) primește dreptul de a copia programele fără restricții;
          c) primește dreptul de acces la forma sursă a programului fără restricții și o poate modifica fără restricții;
          d) primește dreptul de a distribui programul de calculator și de a distribui orice formă modificată a acestuia, fără a plăti nici o taxă de licență sau o alta taxă.

Exemple de programe de calculator licențiate de autorii lor în acest mod sunt: sistemele de operare GNU/Linux, BSD, GNU/Hurd, Tron, Amoeba, suita de compilatoare GCC, sistemele de gestiune a bazelor de
date PostgreSQL și MySQL, editorul Emacs, suita OpenOffice, sistemul de tipografie computerizată TEX și multe altele.

Exemple de licențe cu surse deschise sunt: licența publică GNU, licența Universității Berkeley, licența liberă M.I.T. (Massachusets Institute of Technology).

Art. 3 Sediul Asociației ProLinux se află în București, sector 3, str. întrecerii nr 1, bl A17, sc 1, et. 1, ap. 21, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1545 din 29 mai 2002, care atestă calitatea de proprietar a lui Mitu Mircea Silviu, membru asociat care consimte să tolereze pe termen nedeterminat stabilirea sediului Asociației în imobilul său. Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 4 Asociația își va putea înființa filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri,organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației. Filialele pot încheia, în nume propriu, acte juridice de conservare și administrare, în condițiile stabilite în actul constitutiv al filialei, și acte de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai în baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociației.
          (2) Filialele sunt constituite prin hotărâre autentificată a Adunării generale, dobândind personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și fundațiilor.

Art. 5 Asociația ProLinux se constituie pe o perioadă nelimitată.

Art. 6 Patrimoniul Asociației este format dintr-un activ patrimonial inițial de 5.600.000, fiind alcătuit din aporturi în numerar depuse de asociați în mod egal, în cuantum de 400.000 lei de către fiecare membru în parte.
         
Intregul patrimoniu va fi păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi uzitat exclusiv pentru realizarea scopurilor adoptate de către Asociație.

Art. 7 Obiectivele Asociației, în vederea scopului propus în art. 2, sunt următoarele:
          a) dezvoltarea și contractarea dezvoltării de programe de calculator și contribuții la programe de calculator cu surse deschise;
          b) distribuția de programe de calculator cu surse deschise, dezvoltate de terți, în România;
          c) prezentarea programelor cu surse deschise la expoziții și târguri, precum și organizarea de demonstrații pentru potențialii utilizatori;
          d) realizarea de campanii promoționale, pe Internet sau în presă, privitoare la avantajele economice, strategice, comerciale, juridice și educaționale pe care le prezintă programele cu surse deschise;
          e) formularea de inițiative legislative care să promoveze utilizarea de programe cu surse deschise în administrație, educație, cercetare și industrie;
          f) organizarea strângerii de semnături pentru introducerea inițiativelor legislative în Parlament;
          g) susținerea societăților care oferă servicii bazate pe surse deschise prin punerea în contact cu clienți și investitori;

          h) întreținerea unui site de web în limba română care informează publicul asupra chestiunilor legate de programele de calculator cu surse deschise;
          i) întreținerea unor liste electronice de discuții pentru cei interesați în subiecte legate de scopul Asociației;
          j) întreținerea unei arhive FTP cu programe de calculator cu surse deschise;
          k) intermedierea sau contractarea de servicii de consultanță sau suport tehnic, precum și dezvoltări și adaptări de programe de calculator cu surse deschise;
          l) înființarea sau participarea în societăți comerciale care își desfășoară activitatea folosind programe de calculator cu surse deschise;
          m) participe la proiecte interne sau internaționale care să corespundă scopului Asociației;

          n) organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde;
          o) acordarea de certificate care atestă competența specialiștilor și societăților comerciale în domeniile dezvoltării, administrării și utilizării programelor cu surse deschise;
          p) acordarea de premii pentru realizări în domeniu;
          q) acțiuni educaționale privind drepturile consumatorului de produse informatice.

Schimbarea scopului Asociației se face numai de către majoritatea simplă a asociaților în viață, iar dacă nici unul din asociați nu mai este
în viață, cu votul majorității simple a Consiliului Director.

Art. 8 In vederea realizării scopului propus, Asociația va desfășura o largă paletă de activități pentru atragerea de fonduri:

          – demonstrații de lucru;
          – încheierea de convenții cu persoane fizice și juridice din țară
sau din străinătate, în limitele admise de legea română
pentru persoanele juridice non-profit;
          – inițierea și dezvoltarea unor programe conforme scopului propus prin mijloace proprii și/sau în colaborare cu alte persoane fizice/juridice;
          – organizarea și participarea la simpozioane, mese rotunde, seminarii, colocvii, conferințe, cursuri de instruire, realizarea de schimburi profesionale, precum și orice alte activități conexe;
          – acordarea de burse, premii, diplome și donații persoanelor fizice sau juridice care acționează în spiritul scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 9 In cadrul activităților specifice desfășurate, Asociația se va putea afilia la orice foruri interne sau internaționale, publice sau private, cu profil similar sau al căror profil include și obiective similare celor adoptate de Asociație.

Capitolul II – Resursele și cheltuielile Asociației

Art. 10 Patrimoniul social inițial se completează cu dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale, dividendele societăților comerciale înființate de Asociație, donații, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, cotizațiile membrilor, precum și orice alte venituri prevăzute de lege.

Art. 11 Asociația poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor utiliza pentru atingerea scopului Asociației.

Asociația poate desfășura orice activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt conforme scopului propus.

Art. 12 Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
          a) salarii și adaosuri la salarii
          b) indemnizații, prime și premii
          c) achiziții de rechizite și imprimante de birou
          d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare
          e) cazare, masa, transport
          f) apă, canal, salubritate
          g) energie electrică, termică și gaze naturale
          h) alte cheltuieli
          (2) Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri și cheltuieli stabilit de Adunarea generală și se aprobă de către persoanele însărcinate de către Consiliul Director.
          (3) Salariile, indemnizațiile și drepturile bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 13 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.Capitolul III – Conducerea și controlul Asociației

Secțiunea I – Adunarea Generală

Art. 14 Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociați. Competența Adunării Generale cuprinde:
          a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației
          b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil
          c) alegerea și revocarea membrilor și a Președintelui Consiliului Director
          d) alegerea și revocarea cenzorului/lor
          e) înființarea de filiale
          f) modificarea actului constitutiv și al statutului
          g) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare
          h) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut

Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în mod obligatoriu și ori de câte ori e nevoie în mod excepțional, cu scopul de a fi ales Președintele și Consiliul Director, de a se prezenta rapoartele și pentru dezbaterea oricărei probleme.

Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a cenzorului/lor, putându-se întruni de urgență pentru rezolvarea oricărei probleme. întrunirile speciale pot fi convocate prin cererea Președintelui, a Consiliului Director sau a cel puțin un sfert dintre membri. Actul de convocare va detalia scopul întrunirii, notificându-se prin telefon, fax sau internet cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de data convocării, cu excepția situațiilor de urgență.

Toate hotărârile se iau cu votul majorității simple a membrilor asociați, cu excepția hotărârilor de modificare a actului constitutiv și al statutului Asociației, care se vor adopta cu votul a 2/3 din numărul membrilor asociați. Cvorumul obligatoriu pentru luarea oricărei decizii este de 51% din numărul membrilor asociați. întrunirile și votul se realizează prin întrunirea și darea în prezență efectivă sau prin întrunirea și darea prin internet, fax, telefon.

Art. 15 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii pentru asociații care nu au participat la vot sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării generale pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociați, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștiință de hotărâre sau de la data ședintei la care au votat împotrivă.

Secțiunea II – Consiliul director

Art. 16 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:
          a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației
          b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației
          c) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației
          d) realizează toate demersurile pentru autentificarea procesului-verbal al Adunării generale de modificare a actului constitutiv și/sau statutului
Asociației desemnând un membru sau mai mulți ai Consiliului Director pentru aceasta;
          e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală

Dispozițiile art. 15 se aplică, în mod corespunzător, și Consiliului Director.

Art. 17 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de Asociație pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art.16, al. 2, lit. b) și d).

Secțiunea III – Cenzorul/Cenzorii

Art. 18 Controlul activității financiare a asociației este realizat de cenzor sau de o Comisie de Cenzori. Conform art. 27 pct.2 din Ordonanța 26/2000 până la atingerea plafonului de 100 de membrii controlul activității financiare a asociației va fi realizat de către un singur cenzor.

Art. 19 Comisia de Cenzori/cenzorul este aleasă prin vot de Adunarea Generală, iar mandatul se întinde pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Membrii Comisiei de Cenzori aleg dintre ei un președinte.

Art. 20 Cenzorii/cenzorul sunt obligați să supravegheze gestiunea Asociației, să verifice bilanțul și celelalte acte legal întocmite, precum și alte activități, conform art. 27 pct. (3) din Ordonanța nr. 26/2000.

Cenzorii/cenzorul au obligația să aducă la cunoștința Consiliului Director neregularitățile în administrare și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată iar cazurile mai importante vor fi aduse la cunoștința Adunării Generale.

Art. 21 Se numește, pe o perioadã de patru ani, în funcția de cenzor, sau pana la îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 27 pct.(2) din Ordonanța 26/2000, următoarea: Hagiu Comșa-Horațiu, domiciliat în București.

Art. 22 Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul asociației dacă nu este însoțit de raportul cenzorilor/cenzorului.


Capitolul IV – Drepturile și obligațiile membrilor. Atribuirea și retragerea calității de membru

Art. 23 Asociația include următoarele categorii de membri:
          a) membri fondatori, nominalizați în prezentul statut;
          b) membri asociați sunt persoanele care se asociază ulterior fondării;
          c) membri corespondenți;
          d) membri de onoare;

Membrii fondatori și membrii asociați (numiți în continuare „membri activi”) au aceleași drepturi și îndatoriri, și sunt membri care plătesc cotizația, au dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale asociației și de a fi informați privitor la toate aspectele vieții asociației.

Membrii corespondenți nu plătesc nici o cotizație, nu au dreptul de a alege și de a fi aleși dar au dreptul de a participa la unele activități ale asociației și de a fi informați în anumite chestiuni.

Membrii de onoare sunt personalități din domeniu și personalități politice cu realizări în sensul scopului asociației; nu plătesc cotizații, nu votează și nu pot fi aleși în organele de conducere reprezentative ale asociației.

Art. 24 Devin membri asociați persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:
         a) își exprimă în scris dorința de asociere și aprobarea statutului;
         b) primesc o recomandare conform Regulamentului de Ordine Interioară de la cel puțin unul din membrii activi existenți;
         c) au cererea de asociere aprobată de consiliul director.

Art. 25 Devin membri corespondenți persoanele fizice care solicită în scris această calitate, declară în scris că au citit statutul și aderă la el și nu sunt respinși pentru un motiv întemeiat în scris, de către consiliul director, conform Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 26 Devin membri de onoare persoanele fizice care sunt propuse în acest scop de un membru activ, propunerea este acceptată prin votul adunării generale, iar persoanele în cauză acceptă acest titlu.

Art. 27 Membrii activi au următoarele drepturi:
         a) de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale asociației;
         b) de a participa la acțiunile asociației;
         c) de a fi informați privitor la toate activitățile asociației precum și a situațieifinanciare;
         d) de a face propuneri organelor de conducere ale asociației;
         e) de a iniția acțiuni pe cont propriu în atingerea scopului asociației și de a fi susținuți de asociație în aceste acțiuni;
         f) de a fi înscriși pe lista electronică oficială de discuții a membrilor activi și pe cea a membrilor corespondenți; acest drept nu se pierde prin suspendarea de către consiliul director;
         g) de a adresa solicitări sau plângeri cenzorilor sau comisiei de cenzori;
         h) de a le fi recunoscute interesele în toate contactele cu oficialitățile române.

Art. 28 Membrii activi au următoarele obligații:
         a) să respecte prevederilor prezentului statut;
         b) să achite cotizația la termenele stabilite de consiliul director;
         c) să respecte hotărârile conducerii asociației;
         d) să acționeze în vederea creșterii prestigiului asociației;
         e) să nu desfășoare activități care prin natura lor ar provoca daune sau ar leza scopul asociației.

Art. 29 Membrii corespondenți au următoarele drepturi:
         a) să participe la acțiunile asociației care nu sunt declarate explicit a fi rezervate membrilor activi;
         b) să participe ca observatori fără drept de vot la adunarea generală a sociației;
         c) să inițieze acțiuni pe cont propriu în atingerea scopului asociației și să fie susținuți de asociație în aceste acțiuni;
         d) să adreseze solicitări sau plângeri cenzorilor sau comisiei de cenzori;
         e) să fie înscriși pe lista electronică oficială de discuții a membrilor corespondenți; acest drept nu se pierde prin suspendarea de către Consiliul Director.

Art. 30 Membrii corespondenți au următoarele obligații:
         a) să respecte prevederile prezentului statut;
         b) să respecte hotărârile conducerii asociației;
         c) să acționeze în vederea creșterii prestigiului asociației;
         d) să nu desfășoare activități care prin natura lor ar provoca daune sau ar leza scopul asociației.

Art. 31 Membrii de onoare au următoarele drepturi:
         a) să fie înscriși în lista membrilor de onoare ai asociației, listă întreținută pe situl asociației;
         b) să participe fără drept de vot și să ia cuvântul la adunările generale;
         c) să participe fără drept de vot și să ia cuvântul la ședințele consiliului director;
         d) să fie înscriși pe orice listă electronică de discuții a asociației.

Art. 32 Calitatea de membru activ se poate pierde:
         a) prin radiere, la cerere;
         b) prin radiere, în caz de deces;
         c) prin radiere, în caz de întârziere a achitării cotizației cu peste un an de la adunarea generală unde a fost adoptat cuantumul acesteia;
         d) prin excludere, în cazul în care persoana în cauză a prejudiciat grav interesele asociației, dacă s-a urmat procedura stabilită de statut pentru excludere;
          e) prin neparticipare fără motivație scrisă la toate adunările generale pe odurată de trei ani succesivi.

Art. 33 Procedura de excludere a membrilor activi, corespondenți sau de onoare cuprinde următoarele etape:
          a) Consiliul Director emite o hotărâre de suspendare a persoanei în cauză până la prima adunare generală, hotărâre care cuprinde: justificarea suspendării, votul nominal al membrilor consiliului și câte o declarație justificativă din partea fiecărui membru care a votat contra; prin suspendare persoana în cauză își pierde toate drepturile în asociație, cu excepția celui de a participa în continuare la listele electronice de discuții;
          b) Consiliul Director poate reveni asupra deciziei de suspendare;
          c) în cazul în care persoana suspendată este membru al consiliului director sau cenzor, hotărârea de suspendare trebuie să includă, sub sancțiunea nulității, convocarea unei adunări generale extraordinare în termen de 30 de zile;
          d) la prima adunare generală se ia în discuție excluderea acestei persoane;
se înscriu la cuvânt în următoarea ordine: președintele asociației care lecturează hotărârea de suspendare; membri activi care se pronunță pentru excludere; membri activi care se pronunță împotriva excluderii; persoana în cauză, dacă dorește acest lucru;
          e) se votează. Dacă o jumătate plus unul din membri activi participanți au votat pentru excludere, persoana va fi exclusă din asociație. Alminteri, suspendarea va fi anulată iar președintele va prezenta scuze celui în cauză.

Art. 34 Calitatea de membru corespondent se poate pierde:
          a) la cerere;
          b) în caz de deces;
          c) prin excludere, urmând aceeași procedură ca și pentru membri activi.

Art. 35
Calitatea de membru de onoare se poate retrage:

          a) la cerere;
          b) în caz
de deces;
          c) prin decizia adunării generale urmând aceeași procedură ca și pentru excluderea membrilor activi sau corespondenți.

Art. 36 Foștii membri ai asociației care au părăsit asociația în orice mod pot fi reprimiți cu respectarea procedurilor obișnuite de aderare la asociație.

Capitolul V – Dizolvarea și lichidarea

Art. 37 Asociația se va dizolva în următoarele situații:
          -imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
          -reducerea numărului membrilor asociați la mai puțin de 3 (trei), dacã acesta nu a fost îndeplinit timp de 3 luni;
          -imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, conform statutului, dacã aceastã situație durează mai mult de un an de la data conform căreia Adunarea Generalã sau Consiliul Director trebuia constituit;
          -în orice alte situații, în temeiul hotărârii Adunării Generale, potrivit art. 57 din Ordonanța nr. 26/2000.

Art. 38 In urma dizolvării Asociației bunurile rămase in urma lichidării nu se vor putea transmite către persoane fizice, transmiterea acestor bunuri putându-se face doar către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scopuri identice sau asemănătoare, aceasta hotărâre luându-se în ultima ședință a Adunării Generale, ședință in care s-a hotărât si lichidarea Asociației.
Aceste dispoziții se completează cu prevederile art. 60 din Ordonanța nr. 26/2000.

Art. 39 In caz de dizolvare, asociația va fi lichidatã.

Lichidarea asociației se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Lichidarea patrimoniului se va face potrivit dispozițiilor art. 61 și următoarele din Ordonanța nr. 26/2000.

Capitolul VI – Dispoziții finale

Art. 40 Prevederile actului constitutiv și ale statutului se completează cu dispozițiile legii.

Redactat în 6 exemplare, azi data de 03.03.2009.